دسته بندی

Share

» :: اندیشه ها
ز اندیشه گردد همی دل تباه 
مهان را چنین پاسخ آورد شاه 
که چو نیک و بد این جهان بگذرد
خردمند مردم چرا غم خورد.

فردوسی

خرید و دانلود محصول

1395/10/12
اندیشه