دسته بندی

Share

» :: طرح تفصیلی مناطق حاشیه نشین کلانشهر مشهد
مقدمه
بافتهای فرسوده و اسکان غیررسمی از چالشهای اساسی شهرهای کشور می باشد. الته در اطلاق واژه ها به واقعیت قابل درک این محدود بایستی تامین نمود چرا که ارائه تعریف ناصحیحی از مسائل سبب اتخاذ رویکردی نامناسب و اقدامات نادرست و انحرافی خواهد شد. به همین دلیل برای رسیدن به یک تعریف کلی در ابتدا با باز تعریف این واژه دزر قالب ادبیات موضوعی گسترده، سعی می نمایم تا در چارچوب تهیه طرح با تعریف یکسان موضوع به سراغ راهکارهای و طرحهای قابل حصولی برای حل معضل پیش برویم 
قرار داد تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی مناطق حاشیه مشهد در تاریخ 89/5/30  از سوی معاونت شهرسازی و معماری مشهد به این جانب ابلاغ گردید ،گزارش حاظز به منظور تدوین چشم انداز مقدماتی حوزه تدوین گردیده 
خرید و دانلود محصول

1395/10/12
حاشیه نشینی، کلانشهر مشهد، طرح تفصیلی،زاغه نشینی،برنامه ریزی شهری
تعداد باند : 12 | سال تهیه طرح : 1389 | تعدا صفحات : 800 |